Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Sportowego „Sęp” w Żelechowie - 09.02.2020

Marcin Sągol

Na podstawie $24 Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie, które odbędzie się w dniu 09.02.2020 (niedziela) w pierwszym terminie o godzinie 18:00 w drugim terminie o godzinie 18:15. Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie ul. Chłopickiego 96.

Ważne: przy udziale w głosowaniach niezbędna będzie uregulowana opłata członkowska za rok 2019.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zebrania
  2. Wybór Protokolanta Zebrania
  3. Wybór komisji mandatowej
  4. Wybór komisji skrutacyjnej
  5. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
  6. Przyjęcie sprawozdań finansowego i z działalności Klubu
  7. Dyskusja
  8. Wybory Prezesa i Zarządu Klubu
  9. Zamknięcie obrad