Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Sportowego "Sęp" Żelechów z dnia 26 marca 2021

Marcin Sągol

W dniu 26 marca 2021 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności sportowo-organizacyjnej klubu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz podjęto uchwałę o wydłużeniu trwania kadencji władz klubu.

W marcowym zebraniu, które odbyło się w Sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, wzięło udział 11 członków klubu. Obrady otworzył prezes Grzegorz Kapczyński, a poprowadził się Pan Robert Barański, który został wybrany na przewodniczącego zebrania.

Po przyjęciu porządku obrad w pierwszej kolejności Pan Grzegorz Kapczyński przestawił sprawozdanie z działalności klubu za rok 2020, a następnie Pani Renata Rosłaniec przedstawiła sprawozdanie finansowe. Kolejnym punktem było odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Pana Cezarego Kucia.

W zebraniu uczestniczył również burmistrz Żelechowa Pan Łukasz Bogusz, który również zabrał głos i omówił to co udało się dotychczas zrealizować wspólnie z zarządem. Usłyszeliśmy też, że został powołany komitet organizacyjny, który ma zająć się obchodami jubileuszu 100-lecia Klubu.

Następnie przyjęto uchwały o przyjęciu sprawozdań sportowo-organizacyjnego za rok 2020, finansowego oraz zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Rewizyjnej (zrezygnował Pan Jan Barańskiego, a zastąpił go Pan Patryk Owczarczyk). W wolnej dyskusji trenerzy poszczególnych drużyn omówili ich liczebność oraz osiągane wyniki.

W kolejnym punkcie zebrania podjęto uchwałę dotyczącą zmiany w Statusie Klubu Sportowego "Sęp", która mówi o zmianie długości trwania kadencji Władz Klubu.

Przewodniczący obrad Pan Robert Barański przestawił propozycję zmiany statutu Klubu Sportowego w zakresie trwania kadencji Zarządu Klubu, tj. zaproponował aby ją wydłużyć do 4 lat argumentując tą propozycję celami realizacji długoplanowych działań i kierunków pracy.

Statu Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie rozdział IV, Władzie Klubu § 19 otrzymuje brzmienie: "kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym podczas Walnego Zebrania Członków. Formę głosowania reguluje uchwalony Regulamin Walnego Zebrania Członków". Uchwała ta weszła w życie z dniem uchwalenia i dotyczy obecnych władz klubu.

Przed zakończeniem obrad przedstawiony został jeszcze przez Pana Grzegorza Kapczyńskiego plan działalności na rok 2021 pod kątem organizacyjnym i sportowym. 

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu Sportowego "Sęp" Żelechów - skan 1
Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu Sportowego "Sęp" Żelechów - skan 2
Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu Sportowego "Sęp" Żelechów - skan 3