Grzegorz Kapczyński nowym Prezesem Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie.

Marcin Sągol

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Sportowego „Sęp” w Żelechowie, na którym dokonano między innymi wyboru prezesa i zarządu. Po dziesięciu latach z pełnienia funkcji Prezesa zrezygnował Pan Leszek Woźniak.

Zebranie rozpoczęło się od kwestii formalnych takich jak wybranie przewodniczącego zebrania, którym został Pan Leszek Woźniak, a także składów komisji mandatowej i skrutacyjnej. Wśród osób które brały udział w zebraniu było 29 uprawnionych do uczestniczenia w głosowaniach.

Jednogłośnie przyjęto regulamin i porządek obrad. Następnie przedstawiono sprawozdania finansowe, komisji rewizyjnej, która nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, a także sprawozdanie z działalności Klubu, które zaprezentował prezes Leszek Woźniak. Kolejnym punktem było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania i udzielenia absolutorium członkom ustępującego zarządu. Za opowiedziało się 28 osób i jedna wstrzymała się od głosu.

Kilkanaście minut poświęcono na kolejny punkt porządku obrad, tj. dyskusję. Ta toczyła się wokół tematu poruszonego przez trenera drużyny seniorów Pana Roberta Barańskiego, który zwrócił uwagę na problem z jakim boryka się w ostatnich miesiącach pierwsza drużyna i z którym będzie trzeba zmierzyć się w najbliższym czasie, tj. kadra. Trener wskazał, że z gry rezygnują najbardziej doświadczeni zawodnicy co w rezultacie wymusza zasilenie zespołu bardzo młodymi piłkarzami, którzy niestety nie są jeszcze w stanie w pełni zastąpić swoich starszych kolegów, a to przekłada się na gorsze wyniki niż wszyscy by oczekiwali. Trener Barański zaznaczył, że trzeba poszukać rozwiązania tego problemu i znaleźć sposób aby zatrzymać i zachęcić zawodników do gry w pierwszej drużynie.

Na zakończenie dyskusji głos zabrał jeszcze Prezes Leszek Woźniak, który poinformował, że nie zamierza ponownie kandydować. Podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, tj. władzom miasta, zawodnikom oraz wszystkim, którzy pomagali aby dobrze działo się w Klubie.

Po dyskusji można było przystąpić do głównego punktu zebrania, tj. wyboru prezesa i członków zarządu. Na stanowisko Prezesa Klubu zgłoszono Pana Grzegorza Kapczyńskiego, który zgodził się kandydować. W głosowaniu uzyskał on 28 głosów poparcia przy jednym (własnym) wstrzymującym się. 

Nowym Prezesem Klubu Sportowego "Sęp" w Żelechowie został więc wybrany Pan Grzegorz Kapczyński.

W skład zarządu Klubu Sportowego Sęp w Żelechowie weszły wszystkie zaproponowane przez nowego Prezesa osoby, tj.:

  • Robert Barański
  • Tomasz Gugała
  • Grzegorz Gardziński
  • Grzegorz Pożarowczyk
  • Adam Sztelmach

Każdy z wymienionych Panów zaakceptował swoje kandydatury i można było przejść do głosowania. Nowy skład zarządu został przyjęty stosunkiem głosów: 28 za, 1 wstrzymujący i 0 przeciwnych.

Na koniec zebrania głos zabrał jeszcze Burmistrz Żelechowa Pan Łukasz Bogusz, który podziękował ustępującemu Prezesowi i zarządowi za pracę jaką wykonali w ostatnich latach na rzecz Klubu oraz pogratulował Panu Grzegorzowi Kapczyńskiemu wyboru na stanowisko Prezesa, a także zaznaczył, że współpraca pomiędzy władzami Klubu, a władzami miasta powinna układać się dobrze.