Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego „Sęp” w Żelechowie - 03.02.2019

Marcin Sągol

Na podstawie § 24 Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego „Sęp” w Żelechowie, które odbędzie się w dniu 03.02.2019 / niedziela / w pierwszym terminie o godzinie 18.00 w drugim terminie o godzinie 18.15. Zebranie odbędzie się sali widowiskowej MGOK w Żelechowie ul. Traugutta.

Przy udziale w głosowaniach niezbędna będzie uregulowana opłata członkowska za rok 2019.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zebrania
  2. Wybór protokolanta Zabrania
  3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
  4. Przedstawienie oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2018
  5. Przedstawienie oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności klubu w 2018
  6. Przedstawienie oraz głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  7. Przedstawienie planu działań na rok 2019
  8. Dyskusja
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie obrad

Zarząd KS „Sęp” w Żelechowie

Żelechów, dnia 04 stycznia 2019 r.